Официални дистрибутори на Octane one за България

Big Earl Bikes

riding like immortals

Декларация за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
На СкробанСкай ЕООД

В сила от 25.05.2018 г.

I. Въведение
СкробанСкай ЕООД („Big Earl Bikes”) зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото Българско и Европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. 
Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт: bigearlbikes.bg („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от Big Earl Bikes, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта. 
Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на Интернет сайт, Политиката за използване на "Бисквитки" и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които Big Earl Bikes ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.
Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: info@bigearlbikes.bg
Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него, както и с оглед онлайн пазаруване на Сайта. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако Big Earl Bikes разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.

II. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?
СкробанСкай ЕООД („Big Earl Bikes”, „ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203446593, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. Big Earl Bikes е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати: 
Адрес на управление: Република България, БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ул.“Хемус“ 51 Б
телефон: +359885078735
e-mail: info@bigearlbikes.bg

III. Категории лични данни, обработвани от Big Earl Bikes. 
1. Big Earl Bikes може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:
(I) Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други); 
(II) Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонния Ви номер или посочено от Вас лице за контакт и други);
(III) Финансова информация (банкова сметка и други); 
(IV) Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент-юридическо лице; 
(V) Данни от профил в Сайта (вкл. име, пощенски и електронен адрес, телефонен номер, дата на раждане и др.);
(VI) Данни за сключване на договори за продажба, дилърство, продажби на едро, отложено плащане и др. с физически или юридически лица (като имена, и др.).

2. Big Earl Bikes може да обработва данни, изготвени и генерирани от Big Earl Bikes в процеса на предоставяне на услугите:
(I) данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;
(II) данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги
(III) Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.); 
(IV) Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта; 
(V) Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител);
(VI) Видеозапис при посещение в магазините или централния офис; запис на глас - обаждания, направени към контактния център на Big Earl Bikes;
(VII) Видеозапис или фотография, изработени в съответствие с предварително обявените условия за участие в игри, и/или други промоционални кампании, организирани от Big Earl Bikes.

3. С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, Big Earl Bikes има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

4. Big Earl Bikes има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

5. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им. 

IV. Цели и правни основания за обработване на лични данни
1. Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас.
Big Earl Bikes обработва данните Ви за следните цели: 
(I) Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор. 
(II) Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор; управление на пред продажбени дейности;
(III) Данни получени от вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти; 
(IV) Администриране и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукт;
(V) Техническо съдействие за създаване на акаунт/и или възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни, за електронно обслужване на електронни фактури.
(VI) Идентификация и валидация на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване;
(VII) Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми; управление на събиранията на вземанията;
(VIII) Гаранционно и сервизно обслужване; 
(IX) Обновяване на предложения към дилъри; споделяне на важна информация във връзка с промени в нашата политика и друга административна информация;
(X) Управление и администриране на дейности при онлайн пазаруване; управление на плащанията.

2. В изпълнение на свои законови задължения, Big Earl Bikes обработва данните Ви за следните цели: 
(I) Издаване на фактури; 
(II) За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи; 
(III) Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
(IV) Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
(V) Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

3. Big Earl Bikes обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели: 
(I) Създаване и управление на личен профил в Сайта; техническо съдействие за създаване на профил/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни;
(II) Директен маркетинг на продукти и услуги;
(III) Участие и управление на анкети, игри с подаръци, промоционални кампании;
4. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Big Earl Bikes.
(I) С цел охрана и осигуряване на защита на имуществото, интересите и сигурността на Big Earl Bikes, негови посетители и служители, Big Earl Bikes използва оборудване за видеонаблюдение.
(II) Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата, която предлагаме към Вас и другите, и да отговорим на вашите очаквания, като представим адекватна реклама;
(III) Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите;
(IV) Гарантиране качество на обслужване на клиентите (видеозапис, аудиозапис)

V. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни
(I) Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас, изпращане на закупени стоки;
(II) Лица, които по възлагане на Big Earl Bikes да поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни; 
(III) Доставчици на услугата за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор с нас; 
(IV) Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас; 
(V) Лица, на които Big Earl Bikes е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор със Big Earl Bikes обработват личните Ви данни от името на Big Earl Bikes;
(VI) Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;
(VII) Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
(VIII) Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от обекти/офиси на Big Earl Bikes и/или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;

VI. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни? 
Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани: 
1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между Big Earl Bikes и Вас или представлявано от Вас дружество - за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. Big Earl Bikes може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение; 
2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок. 
3. Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг. 
4. Данни от видеозаписи от охранителни камери - до 60 дни от създаването на записа. Телефонните разговори се съхраняват до 360 дни от провеждане на разговора.

VII. Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни
1.Общи права
Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на Big Earl Bikes, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: info@bigearlbikes.bg
Имате право да поискате от Big Earl Bikes:

копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;
да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);
личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

Имате право също:

да оттеглите съгласието си за обработка на личните ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Big Ear Bikes за обработка на базата на съгласие;
да възразите срещу обработването на вашите лични данни;
да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране;
2. Имате право да обжалвате пред надзорния орган
Имате право да подадете жалба директно до надзорния орган, като съответен орган е Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 (www.cpdp.bg).
Ако желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни на Big Earl Bikes, можете да го направите на данните за контакт на администратора или директно на длъжностното лице по защита на данните (горните данни за контакт).
3. Автоматизирана обработка и профилиране
Когато посещавате нашия сайт, ние използваме автоматизирана обработка, за да адаптираме продуктите и услугите към вашите нужди по най-добрия възможен начин.
4. Опозиция срещу използването за директен маркетинг
Имате право да възразите срещу бъдещото обработване на вашите лични данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и за разкриване на трети страни и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите съгласието си по всяко време.